NOWE POŻYCZKI CHWILÓWKI.

Bardzo często pojęcie pożyczki stosowane jest zamiennie z pojęciem kredytu. Tymczasem są to dwie różne sytuacje, które posiadają dwie istotne prawno-ekonomiczne różnice.
Pożyczka może zostać udzielona zarówno przez osobę fizyczna jak i prawną. Jej istotą jest wydanie określonej sumy pieniędzy pożyczkobiorcy ? tę samą sumę pożyczkobiorca musi zwrócić w określonym terminie. Gdyby termin nie został określony, zwrotu pożyczki musi dokonać w ciągu 6 tygodni od momentu, gdy pożyczkodawca zażąda jej zwrotu.

Zasady określające umowę pożyczki są zbliżone do zasad rządzących umową kredytu bankowego, ale regulowane są przez przepisy kodeksu cywilnego, a nie przez prawo bankowe. Zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.
Osoba fizyczna lub przedsiębiorstwo, które postanawia skorzystać z pożyczki pieniędzy, otrzymuje pieniądze na własność i ma możliwość zarządzania nimi w dowolny sposób. Istotną cechą jest fakt, iż w przeciwieństwie do kredytu, pożyczka może być udzielona przez osoby prawne lub fizyczne. Przykładem wykorzystania tej cechy przez przedsiębiorstwo jest możliwość skorzystania z pieniędzy osób fizycznych, które chcą pomóc młodemu przedsiębiorcy w rozwinięciu przedsiębiorstwa. Pożyczki może udzielić również jeden z właścicieli przedsiębiorstwa.
Cel pożyczki nie musi zostać w umowie określony – pożyczkobiorca może w dowolny sposób wykorzystać środki pieniężne. Może to być przydatne zwłaszcza w przypadku zmian w koncepcji sposobu wykorzystania pieniędzy przez przedsiębiorstwo. W przypadku kredytu zmiana taka jest bardzo utrudniona lub niemożliwa. Inny niż w przypadku kredytu jest również sposób wypłaty pożyczki ? pożyczkobiorca dostaje pieniądze, a kredytobiorca bezgotówkowy pieniądz bankowy. Istnieje możliwość oprocentowania pożyczki, ale istnieje również możliwość udzielenia pożyczki nieodpłatnej.
Termin zwrotu pożyczki jest najczęściej określony w umowie. Gdyby jednak termin zwrotu nie został określony, zgodnie z art. 723 k. c. osoba fizyczna lub pożyczkobiorca ma 6 tygodni na zwrot pożyczki od chwili zażądania zwrotu pożyczki przez pożyczkodawcę.
Strona udzielająca pożyczki dąży niejednokrotnie do uzyskania dodatkowego zabezpieczenia swej wierzytelności. Zabezpieczenie to może uzyskać bądź w formie zabezpieczenia osobistego (poręczenie, weksle), bądź rzeczowego (hipoteka, zastaw).